Inbjudan till skribenter – Seksologinen aikakauskirja (sexologisk tidskrift)


Har du i ditt arbete med sexualterapi, sexualrådgivning eller sexualundervisning lärt dig något som du skulle vilja dela med dig av till andra sakkunniga? Har du gjort ett lärdomsprov som hänför sig till sexologi? Forskar du inom sexologi och vill publicera dina resultat för en finländsk publik?


Seksologinen aikakauskirja
är Suomen Seksologinen Seuras (den finska sexologiföreningen) tidskrift, som är avsedd såväl för vetenskapliga texter som för rapporter och beskrivningar av professionellt arbete på fältet. Tidskriften utkommer en gång per år. Artiklarna kan skrivas på finska eller svenska.

Tidskriftens texter delas in i tre kategorier för att svara mot de behov olika sakkunniga inom området sexologi har. Kategorierna är:


1. Professionella rapporter och vetenskapliga översikter. Rekommenderad längd 3-8 sidor.

Redaktionen granskar texten och ger vid behov kommentarer, så att skribenten får hjälp att omforma texten för ett gott slutresultat. Texter som publicerar i denna kategori kan vara t.ex. beskrivningar av skribentens arbete med sexualterapi, som kan gynna andra sexologer, litteraturbeskrivningar, sammandrag av avhandlingar eller rapporter som hänför sig till skribentens forskning.

2. Vetenskapliga artiklar. Rekommenderad längd 5-10 sidor.

Artiklarna sänds först till redaktionen, där de granskas och kommenteras. De artiklar som godkänns och går vidare, skickas efter eventuella ändringar till dubbelblind granskning. Redaktionen använder sig vid behov av handledande utvärdering, där en artikel som under den första granskningsomgången godkänts med krav på korrigeringar som ett samarbete mellan skribenten och granskaren, för att bli färdig för publicering.

3. Recensioner och evenemangsrapporter. Rekommenderad längd 1-2 sidor.

Bokrecensioner, evenemangsrapporter och annat liknande. Redaktionen ger kommentarer. För bokrecensioner kan redaktionen ibland också använda referentgranskning.

Intresserade skribenter ombedes skicka en kort beskrivning (max 500 tecken) per 2.1.2014 till den ansvariga redaktören, adress tuomas.harviainen@uta.fi.

Tidskriften Seksologinen aikakauskirja ges ut av Suomen Seksologinen Seura. Redaktörer är J. Tuomas Harvianen, Pirkko Brusila, Osmo Kontula och Hanna Vilkka.